Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) Δήμου Δελφών, σας γνωρίζει ότι σύμφωνα με την αριθμ. 18/138/09-06-2021 (ΑΔΑ:Ω1Ε346ΜΩΟΑ-6Τ7) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, παρατείνεται έως και την 15 Ιουλίου 2021, η εξόφληση λογαριασμών τελών ύδρευσης και αποχέτευσης που αφορούν την Δημοτική Ενότητα Δεσφίνας και έληγαν στις 15-06-2021. Η εξόφληση θα γίνεται χωρίς προσαυξήσεις.