Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) Δήμου Δελφών, σας γνωρίζει ότι σύμφωνα με την αριθμ. 8/84/28-4-2020 (ΑΔΑ:ΩΡΙΓ46ΜΩΟΑ-0ΙΓ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, παρατείνεται έως και την 31 Μαΐου 2020, η εξόφληση λογαριασμών  τελών ύδρευσης και αποχέτευσης που αφορούν την Δημοτική Ενότητα Άμφισσας και έληγαν στις 30-4-2020. Η εξόφληση θα γίνεται  χωρίς προσαυξήσεις.