Άμφισσα  07 Απριλίου 2021
Αριθμ. Πρωτ: οικ. 1142

Σας ενημερώνουμε ότι με την αριθ. 4/24/12-2-2021 απόφαση (ΑΔΑ: 6ΩΙΔ46ΜΩΟΑ-8ΞΠ) του ΔΣ της ΔΕΥΑ Δήμου Δελφών αποφασίστηκε η αναζήτηση συνεργατών, στους οποίους θα μπορούν να εξοφλούνται οι λογαριασμοί ύδρευσης – αποχέτευσης της Επιχείρησης (ειδικά καταστήματα, καταστήματα ΟΠΑΠ κ.λπ.) πέραν των διαθέσιμων δυνατών τρόπων (διατραπεζικά συστήματα, πιστωτικά ιδρύματα, Ταμείο ΔΕΥΑ στην Κοινότητα Άμφισσας). Στο πλαίσιο αυτό, ενημερώνουμε και καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο να επικοινωνήσει με το Τμήμα Καταναλωτών της Επιχείρησης στα τηλέφωνα 2265079197, 2265079198, προκειμένου να του υποδείξουμε  τις απαραίτητες ενέργειες.

Ο Πρόεδρος ΔΣ της ΔΕΥΑ Δ. Δελφών

Σωτήριος Ι. Σωτηρόπουλος

6ΩΙΔ46ΜΩΟΑ-8ΞΠ