Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την αριθ. 03/25/17.02.2020 (ΑΔΑ: ΨOΡK46MΩOA-EIΡ) προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού μας Συμβουλίου είχε αποφασιστεί οι λογαριασμοί της Κοινότητας Καστελλίων για τα έτη 2017, 2018 και 2019 να εκδοθούν σύμφωνα με τις μετρήσεις του έτους 2014. Ωστόσο, και από αστοχία του ηλεκτρονικού συστήματος της Υπηρεσίας μας, οι λογαριασμοί με ημερομηνία έκδοσης 29.04.2021 που αφορούν σε περιόδους κατανάλωσης έτους 2019 εκδόθηκαν –λανθασμένα– σύμφωνα με τις μετρήσεις του έτους 2020.

Ως εκ τούτου, με την αριθ. 18/139/09.06.2021 (ΑΔΑ: ΨΡ1Χ46ΜΩΟΑ-Ο5Ζ) νέα απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης αποφάσισε την επανέκδοση των λογαριασμών της περιόδου 2019 για την Κοινότητα των Καστελλίων σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην αριθ. 03/25/17.02.2020 (ΑΔΑ: ΨOΡK46MΩOA-EIΡ) προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και την εκ νέου αποστολή λογαριασμών ύδρευσης σε όλους τους καταναλωτές της Κοινότητας των Καστελλίων που υπάρχουν μεταβολές, σύμφωνα με τα νέα δεδομένα.

Τίθεται νέα ημερομηνία λήξης πληρωμής των λογαριασμών η 30η/06/2021.

Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία μπορείτε να επισκεφτείτε τον επίσημο διαδικτυακό χώρο της Επιχείρησης (www.deyadelphi.gr) ή να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες υπηρεσίες μας.

Ο Πρόεδρος ΔΣ της ΔΕΥΑ Δ. Δελφών

Σωτήριος Ι. Σωτηρόπουλος

ΑΡΧΕΙΑ:

Ενημερωτικό επανέκδοσης λογαριασμών Καστελλίων ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019