Με την αριθ. 05/32/01.02.2022 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑ Δήμου Δελφών, η οποία εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή του Δ. Δελφών, εξειδικεύτηκε η αριθμ. 30/245/25-11-2020 (ΑΔΑ:ΩΖ2Μ46ΜΩΟΑ-4ΔΠ) Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Δ. Δελφών περί Ψήφισης Τιμολογιακής Πολιτικής και καθορίστηκαν τα κριτήρια του Κοινωνικού Τιμολογίου ως εξής:

α) Στις τρίτεκνες οικογένειες παρέχεται έκπτωση 70% για τα πρώτα 60 Μ3 ανά 4μηνο η οποία και θα ισχύει μέχρι και την ενηλικίωση των τέκνων (18 έτος ή 25 έτος εφόσον σπουδάζει, ή είναι στρατευμένος) της οικογένειας (δηλαδή στην περίπτωση που το πρώτο τέκνο ενηλικιωθεί παύει αν ισχύει το μέτρο της έκπτωσης).

β) Στις πολύτεκνες οικογένειες που έχουν ως και πέντε τέκνα, στους νεφροπαθείς δημότες και στους τετραπληγικούς – παραπληγικούς και όσοι έχουν αναπηρία 50% και άνω, παρέχεται έκπτωση 70% για τα πρώτα 80 Μ3/4μηνο, η οποία και θα ισχύει μέχρι και την ενηλικίωση των τέκνων (18 έτος ή 25 έτος εφόσον σπουδάζει, ή είναι στρατευμένος) της οικογένειας (δηλαδή στην περίπτωση οικογένειας με 4 παιδιά, όπου θα υπάρχει ενηλικίωση του 1ου τέκνου, η οικογένεια θα εντάσσεται στην κατηγορία των 3τέκνων γιατί θα έχει αποχωρήσει ένα μέλος της οικογένειας και από 4τεκνη θα είναι τρίτεκνη).

γ) Στις πολύτεκνες οικογένειες που έχουν έξι τέκνα παρέχεται έκπτωση 70% για τα πρώτα 100 Μ3/4μηνο, η οποία και θα ισχύει μέχρι και την ενηλικίωση των τέκνων (18 έτος ή 25 έτος εφόσον σπουδάζει, ή είναι στρατευμένος) της οικογένειας.

δ) Στις πολύτεκνες οικογένειες που έχουν επτά τέκνα παρέχεται έκπτωση 70% για τα πρώτα 120 Μ3/4μηνο, η οποία και θα ισχύει μέχρι και την ενηλικίωση των τέκνων (18 έτος ή 25 έτος εφόσον σπουδάζει, ή είναι στρατευμένος) της οικογένειας. κ.ο.κ.

Οι πολύτεκνες οικογένειες, οι νεφροπαθείς και οι τετραπληγικοί – παραπληγικοί και όσοι έχουν αναπηρία 67% και άνω, ακόμη και μετά την ενηλικίωση των τέκνων τους παρέχεται τιμής ένεκεν έκπτωση 70% για τα πρώτα 70 Μ3/4μηνο, αποκλειστικά στους ίδιους.

 Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

Νεφροπαθείς

1) Βεβαίωση μονίμου κατοίκου ή Ε1

2) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

3) Φωτοτυπία ταυτότητας

4) Βεβαίωση Νοσοκομείου (Δελτίο Ασθενή)

5) Λογαριασμός Νερού

Τετραπληγικοί/Παραπληγικοί – αναπηρία άνω του 50%

1) Βεβαίωση μονίμου κατοίκου ή Ε1

2) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

3) Φωτοτυπία ταυτότητας

4) Τελευταίος Λογαριασμός νερού

5) Βεβαίωση αναπηρίας (ΚΕΠΑ)

6) Υπεύθυνη Δήλωση περί συγκατοίκησης ή μη προσώπων με τον αιτούντα

Διευκρινίζεται ότι τα ειδικά τιμολόγια λόγω αναπηρίας ισχύουν και για τα ανήλικα τέκνα ή ενηλίκους δικαστικά συμπαραστατούμενους που διαμένουν μόνιμα στην οικία του καταναλωτή γονέα ή νομίμου εκπροσώπου.

Πολύτεκνοι με 4-5 παιδιά

1) Βεβαίωση μονίμου κατοίκου ή Ε1

2) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

3) Βεβαίωση Συλλόγου Πολυτέκνων

4) Τελευταίος Λογαριασμός Νερού

Πολύτεκνοι με 6 παιδιά και πάνω

1) Βεβαίωση μονίμου κατοίκου ή Ε1

2) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

3) Βεβαίωση Συλλόγου Πολυτέκνων

4) Βεβαίωση σπουδών (ΑΕΙ-ΤΕΙ) για τέκνα που σπουδάζουν ή βεβαίωση στρατιωτικής αρχής για τέκνα που υπηρετούν στον ελληνικό στρατό (μέχρι το 25ο έτος ηλικίας από το 6ο παιδί και άνω)

5) Τελευταίος Λογαριασμός Νερού

Τρίτεκνοι

1) Βεβαίωση μονίμου κατοίκου ή Ε1

2) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

3) Βεβαίωση σπουδών (ΑΕΙ-ΤΕΙ) για τέκνα που σπουδάζουν ή βεβαίωση στρατιωτικής αρχής για τέκνα που υπηρετούν στον ελληνικό στρατό (μέχρι το 25ο έτος ηλικίας του πρώτου παιδιού)

4) Τελευταίος Λογαριασμός Νερού

Ειδικό τιμολόγιο κοινωνικών & ευπαθών ομάδων (με την προϋπόθεση ότι καταβάλλουν λογαριασμό νερού ή βρίσκονται σε διαδικασία διακανονισμού) που αφορά:

  • απόρους
  • μακροχρόνια ανέργους (άνεργοι άνω του έτους)

Δικαιούχοι για την εν λόγω ένταξη στο ειδικό κοινωνικό τιμολόγιο είναι οι έχοντες οικογενειακό εισόδημα ως 8.000,00 €, το οποίο θα προσαυξάνεται κατά 1.000,00 € για το πρώτο τέκνο, κατά 2.000,00 € για όσους έχουν δύο τέκνα, κατά 4.000,00 € για όσους έχουν τρία τέκνα και κατά 6.000,00 € για όσους έχουν τέσσερα τέκνα και κατά 1.000,00 € επιπλέον για κάθε τέκνο πέραν των πέντε, με την προϋπόθεση ότι τα τέκνα είναι κάτω των 18 ετών, ή εφόσον σπουδάζουν ή εκτελούν την στρατιωτική τους θητεία είναι ως 24 ετών.

Δικαιολογητικά

1) Βεβαίωση μονίμου κατοίκου ή Ε1

2) Φορολογική Δήλωση Ε1, Ε9, Εκκαθαριστικό Εφορίας

3) Κάρτα Ανεργίας (εκτύπωση από σύστημα α) Αποδεικτικό Ανανέωσης και β) Βεβαίωση)

4) Τελευταίος Λογαριασμός Νερού

5) Υπεύθυνη Δήλωση για περιπτώσεις συγκατοίκησης με προστατευόμενα ή μη μέλη (το έντυπο θα δίνεται από την επιχείρηση)

Με βάση τα ανωτέρω καλείστε άμεσα να προσκομίσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά ανάλογα με την κατηγορία κοινωνικού τιμολογίου στην οποία ανήκετε.

Διευκρινίζεται ότι:

  • Η μη προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών από υφιστάμενους χρήστες κοινωνικού τιμολογίου θα συνεπάγεται αυτοδίκαια την απένταξή τους από αυτό
  • Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις ισχύουν για ένα μόνο υδρόμετρο  
  • Τα Δικαιολογητικά θα επικαιροποιούνται ετησίως

 Ο Πρόεδρος ΔΣ της ΔΕΥΑ Δ. Δελφών

Σωτήριος Ι. Σωτηρόπουλος

ΑΡΧΕΙΑ:

Ενημερωτικό Δελφών ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2022