Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Δελφών είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού Δικαίου με κοινωφελή χαρακτήρα και διέπεται ως προς την οργάνωση, εκτέλεση, λειτουργία και συντήρηση των έργων της αρμοδιότητάς της, καθώς και τις πηγές χρηματοδότησής της από τις διατάξεις του ν. 1069/1980. Για τα λοιπά θέματα εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 410/1995 και οι κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας (άρθρο 1 § 3 ν. 1069/1980). Έδρα της επιχείρησης είναι ο Δήμος Δελφών και ειδικότερα η Δημοτική Κοινότητα Άμφισσας (άρθρο 1 § 1 ν. 1069/1980).
Περιοχή αρμοδιότητας της επιχείρησης είναι η διοικητική περιφέρεια του Δήμου Δελφών (άρθρο 1 § 3 και άρθρο 2 § 2 ν. 1069/1980).
Ολα τα δικαιώματα, οι υποχρεώσεις, τα αντικείμενα και οι αρμοδιότητες που έχουν σχέση με την ύδρευση αλλά και την αποχέτευση του Δήμου Δελφών περιέχονται αυτοδίκαια από το Δήμο Δελφών στη Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Δελφών.

Φ.Ε.Κ. Συστάσεως ΔΕΥΑ Δήμου Δελφών (ΦΕΚ 3162/Β/12-9-2017)

Φ.Ε.Κ. Έγκρισης ΟΕΥ ΔΕΥΑ Δήμου Δελφών (ΦΕΚ 3892/Β/6-11-2017)