ΤΡΟΠ(ΣΗ ΑΡΘΡΟ 13 ΑΠΦ Δ.ΔΕΛΦΩΝ 12(149(17-6-2020 ΑΔΑ 642ΝΩ9Θ-ΗΗΜ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ