ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
“ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ Τ.Κ. ΚΙΡΡΑΣ”

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝΑριθμ. Πρωτ.:οικ. 1943/13-08-2019
ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ Τ.Κ.ΚΙΡΡΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Δ.Ε.Υ.Α. Δ. ΔΕΛΦΩΝ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV: 45232400-6

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 113.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

1.Ο  Δήμος Δελφών διακηρύσσει την µε ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ Τ.Κ. ΚΙΡΡΑΣ» προϋπολογισμού 113.000,00€ χωρίς ΦΠΑ.

2. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

1. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ: 81.750,00
ΓΕ & ΟΕ (18%): 14.715,00
Άθροισμα: 96.465,00
Απρόβλεπτα: 14.469,75
Άθροισμα: 110.934,75
Απολογιστικά: 2.000,00
Σύνολο: 112.934,75
Αναθεώρηση: 65,25
ΑΘΡΟΙΣΜΑ: 113.000,00
ΦΠΑ 24%  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 113.000,00

3.  Οι ενδιαφερόμενοι µπορούν να αναζητήσουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού στον ειδικό, δημόσια προσβάσιµο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ (Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ 84237) – NUTS EL 645 και στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ του Δήμου Δελφών www.deyadelphi.gr.

 1. Αναθέτουσα αρχή είναι η ΔΕΥΑ Δήμου Δελφών, Λ. Κ. Καραμανλή & 4ης Ανωνύμου – 33100 Άμφισσα – τηλ. 2265079197 & Fax:2265079194 και Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία είναι η Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ. ΔΕΛΦΩΝ, Σταλλού 6 – 33100 Άμφισσα. Αρμόδια για πληροφορίες: Ράλλιου Ασπασία – τηλ. 2265028347- Fax:2265022157- email: a.ralliou@delphi.gov.gr.
 2. H διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα (κάτω των ορίων) της ΕΑΑ∆ΗΣΥ.
 3. Η ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών είναι η 05/09/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.

Η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης είναι η 09/09/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ.

 1. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα µε τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2α του Ν. 4412/2016.
 2. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
 3. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συµµετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
 4. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Για τη συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗ∆ΗΣ – ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής.
 5. Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα µε «ανοιχτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
 6. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

12.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών   που δραστηριοποιούνται σε έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, που είναι εγκατεστημένα:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

12.2  Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης. 12.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

 1. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. στην κατηγορία Υδραυλικών έργων στην τάξη Α2 και άνω.

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη – μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί δραστηριότητα στην κατηγορία οικοδομικών έργων.

 1. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε εκατό ογδόντα (180) ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
 2. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των 2.260,00 ευρώ, χρόνου ισχύος έξι (6) μηνών και τριάντα ημερών από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Εντός τριών ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής.
 3. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 27/08/2019 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 30/08/2019.
 4. Το έργο χρηματοδοτείται από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ της ΔΕΥΑ του Δήμου Δελφών και υπάρχει σχετική πίστωση στον Κωδικό Εξόδων 15.24.14 του Προϋπολογισμού της Επιχείρησης, έτους 2019.
 5. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη του αναθέτοντος φορέα κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με το άρθρο 4.3 της διακήρυξης, κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης του αναθέτοντος φορέα, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.
 6. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή που είναι η ΔΕΥΑ του Δήμου Δελφών µε το αρμόδιο όργανό του, το Διοικητικό Συμβούλιο.

 ΑΜΦΙΣΣΑ 13/08/2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
___________________________________________

ΑΡΧΕΙΑ