ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

O Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου  Δελφών προκηρύσσει

Ότι εκτίθεται σε ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την εκτέλεση της σύμβασης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ», προϋπολογισμού δαπάνης 3.157.250,30 € πλέον ΦΠΑ.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το πρόγραμμα του  Υπουργείου Εσωτερικών, Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης», Άξονας Προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο «Υποδομές ύδρευσης».

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κυρίου του Έργου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών».

Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Ψηφιακών Υδρομετρητών και ολοκληρωμένου τηλεμετρικού συστήματος ανάγνωσης και διαχείρισης των παροχών του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Δελφών.  Το αναφερθέν αυτοματοποιημένο σύστημα ανάγνωσης και διαχείρισης υδρομετρητών οδηγεί στη εξάλειψη των οικιακών αφανών διαρροών και στη μείωση σε μεγάλο ποσοστό του μη τιμολογούμενου νερού το οποίο οφείλεται σε απώλειες και στην υποεγγραφή των υφιστάμενων μετρητών.

Ο καθαρός προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται σε 3.157.250,30 €.

Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, της διακήρυξης.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην ανωτέρω παράγραφο (γ) και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατα-τίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού Τριάντα μίας χιλιάδων εξακοσίων (31.600,00) ευρώ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστή-ματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος με ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών την 06/12/2021 και ώρα 15:00 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους την 10/01/2022 και ώρα 15:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνα-τότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης έχει καταχωρηθεί στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ http://www.promitheus.gov.gr με Συστημικό Αριθμό 144260, στο Κεντρικό Ηλε-κτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) καθώς θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α. του Δήμου Δελφών, στη διεύθυνση (URL): http://www.deyadelphi.gr/.

Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο μέχρι την 30η/12/2021, και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Για πληροφορίες σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υπό προμήθεια ειδών υπεύθυνη η κα. Αθηνά Χριστοδούλου, τηλ 22650-22151 και σχετικά με τη διαδικασία του διαγωνισμού υπεύθυνος κ. Παναγιώτης Κακκανάς, τηλ. 22650-79198.

Οι δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης αυτής βαρύνουν τον/τους ανάδοχο/αναδόχους αναλογικά.

Άμφισσα 3 Δεκεμβρίου 2021

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης

Ύδρευσης Αποχέτευσης

Δήμου  Δελφών

ΣΩΤΗΡΙΟΣ Ι. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΡΧΕΙΑ:

Τελική Διακήρυξη Υδρομέτρων_signed

espd-request-v2_signed s

ΜΕ ΑΔΑ Περίληψη διακήρυξης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ

1. Διακήρυξη 22-10-2020_signed

2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Τεχνική Έκθεση – Περιγραφή 22-10-2020_signed

3.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – 22-10-2020_signed

4.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III-Προϋπολογισμός Μελέτης 22-10-2020 _signed

5.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V- Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 22-10-2020_signed

7.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII Φύλλο Συμμόρφωσης – Εντυπο Τεχνικής Προσφοράς 22-10-2020_signed

8.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙ-Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων 22-10-2020_signed

9.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX-Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 22-10-2020_signed

10.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 22-10-2020_signed

11.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XΙ – ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 22-10-2020_signed