ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Δελφών ενδιαφέρεται να αναθέσει τις προμήθειες  με τίτλο: ‘‘ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ’’ . Για την κάλυψη της δαπάνης των ανωτέρων προμηθειών έχει εκδοθεί:

  1. η υπ’ αριθμ. πρωτ.: 879/02-04-2024 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης – βεβαίωση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. του Δήμου Δελφών για την ύπαρξη του διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ.1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης και
  2. η υπ. Αριθμ.:13/77/02.04.2024 (ΑΔΑ: 9ΘΨΤ46ΜΩΟΑ-5ΝΖ) απόφαση ψήφισης πιστώσεων και διάθεσης πιστώσεων.

Σας επισυνάπτουμε τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές και παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τις ανωτέρω προμήθειες  μέχρι την 11η  ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2024 και ώρα 10:00 π.μ..

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΝΑΝΑΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΡΧΕΙΑ:

39Π_ ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ-ΜΕΛΕΤΗ 27_03_2024

ΚΗΜΔΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ