ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΜΦΙΣΣΑ 24/10/2019

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ   ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:3047
Ταχ.Δ/νση: Λ. Καραμανλή  & 4ης Ανωνύμου ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
Άμφισσα, ΤΚ 33100  
Τηλ.: 22650 79197    
FAX: 22650 79194  
Email: oikon@deyadelphi.gr    

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Δελφών ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες με τίτλο «ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ . Για την κάλυψη της δαπάνης των ανωτέρων υπηρεσιών έχει εκδοθεί:

  1. η υπ’ αριθμ. πρωτ. 2950/11-10-2019 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης – βεβαίωση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. του Δήμου Δελφών για την ύπαρξη του διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ.1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης και
  2. η υπ’. αριθμ..: 21/194/18.10.2019 (ΑΔΑ:67Ρ046ΜΩΟΑ-87Υ) απόφαση ψήφισης πιστώσεων και διάθεσης πιστώσεων.

Σας επισυνάπτουμε τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές και παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τις ανωτέρω εργασίες μέχρι την 31Η       ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019.

Παρακαλούμε μαζί με την προσφορά να της υποβάλλετε ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016), φορολογική ενημερότητα καθώς και αντίγραφο ποινικού μητρώου (της περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), αφορά της διαχειριστές, και της περιπτώσεις ανώνυμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου), της  απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ Ι. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΡΧΕΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Αμοιβές και έξοδα τεχνικών