ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Δελφών ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες  με τίτλο: ‘ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΑΛΩΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΜΦΙΣΣΑ’’. Για την κάλυψη της δαπάνης των ανωτέρων υπηρεσίες έχει εκδοθεί:

  1. η υπ’ αριθμ. πρωτ.: 1555/26-05-2022 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης – βεβαίωση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. του Δήμου Δελφών για την ύπαρξη του διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ.1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης και
  2. η υπ. Αριθμ.:17/152/27.05.2022 (ΑΔΑ: ΩΝΔΩ46ΜΩΟΑ-ΥΧΞ) απόφαση ψήφισης πιστώσεων και διάθεσης πιστώσεων.

Σας επισυνάπτουμε τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές και παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τις ανωτέρω υπηρεσίες  μέχρι την 6Η Ιουνίου   2022 και ώρα 14:00 μ.μ..

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ Ι. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΡΧΕΙΑ:

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΑΛΩΝΩΝ

ΚΗΜΔΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΑΛΩΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΜΦΙΣΣΑ