ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Δελφών ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες  με τίτλο: ‘’ ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ’’ . Για την κάλυψη της δαπάνης των ανωτέρων υπηρεσιών  έχει εκδοθεί:

  1. η υπ’ αριθμ. πρωτ.: 3376/09-11-2021 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης – βεβαίωση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. του Δήμου Δελφών για την ύπαρξη του διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ.1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης και
  2. η υπ. Αριθμ.:36/287/09.11.2021 (ΑΔΑ: Ψ17Χ46ΜΩΟΑ-ΞΑ0) απόφαση ψήφισης πιστώσεων και διάθεσης πιστώσεων.

Σας επισυνάπτουμε τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές και παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τις ανωτέρω υπηρεσίες μέχρι την 18Η  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2021 και ώρα 14:00 μ.μ..

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ Ι. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΡΧΕΙΑ:

ΚΗΜΔΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 08-11-2021

ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 08-11-2021