ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Δελφών ενδιαφέρεται να αναθέσει τις προμήθειες με τίτλο: ‘’ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ . Για την κάλυψη της δαπάνης των ανωτέρων προμηθειών έχει εκδοθεί:

  1. η υπ’ αριθμ. πρωτ.: 223/19-01-2021 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης – βεβαίωση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. του Δήμου Δελφών για την ύπαρξη του διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ.1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης και
  2. η υπ. Αριθμ.:02/6/20.01.2021 (ΑΔΑ: ΨΛ3846ΜΩΟΑΡ3Ι) απόφαση ψήφισης πιστώσεων και διάθεσης πιστώσεων.

Σας επισυνάπτουμε τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές και παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τις ανωτέρω προμήθειες μέχρι την 28Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2021 και ώρα 10:00 π.μ..

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ Ι . ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΡΧΕΙΑ:

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΔΕΥΑ 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦ ΑΝΑΩΛΙΣΜΑ ΥΛ ΥΔΡ ΑΜΦΙΣΣΑΣ