ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Δελφών ενδιαφέρεται να αναθέσει τις προμήθειες με τίτλο: ‘’ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ’’ . Για την κάλυψη της δαπάνης των ανωτέρων προμηθειών  έχει εκδοθεί:

  1. η υπ’ αριθμ. πρωτ.: 2007/01-07-2021 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης – βεβαίωση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. του Δήμου Δελφών για την ύπαρξη του διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ.1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης και
  2. η υπ. Αριθμ.:21/159/02.07.2021 (ΑΔΑ:6Β5Ω46ΜΩΟΑ-ΝΟΗ) απόφαση ψήφισης πιστώσεων και διάθεσης πιστώσεων.

Σας επισυνάπτουμε τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές και παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τις ανωτέρω προμήθειες μέχρι την 12Η  ΙΟΥΛΙΟΥ  2021 και ώρα 15:00 μ.μ..

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ Ι. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΡΧΕΙΑ:

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ