ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ        ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ     Ταχ.Δ/νση: Λ. Καραμανλή  & 4ης Ανωνύμου

Άμφισσα, ΤΚ 33100

Τηλ.: 22650 79197

FAX: 22650 79194

Email: oikon@deyadelphi.gr

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΜΦΙΣΣΑ 08/10/2019

  ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:2898
ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Δελφών ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία καθαρισμού φρεατίων οβρίων & δεξαμενών ύδρευσης με χρήση μηχ/κου εξοπλισμού. Για την κάλυψη της δαπάνης των ανωτέρων υπηρεσιών έχει εκδοθεί:

  1. η υπ’ αριθμ. πρωτ.: 2809/01-10-2019 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης – βεβαίωση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. του Δήμου Δελφών για την ύπαρξη του διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ.1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης και
  2. η υπ. Αριθμ. 20/184/07-10-2019 (ΑΔΑ:ΨΜΖΓ46ΜΩΟΑ-ΜΥΗ) απόφαση διάθεσης και ψήφισης πιστώσεων.

Σας επισυνάπτουμε τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές και παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τις ανωτέρω υπηρεσίες μέχρι την 14Η    ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2019 και ώρα 10:30 π.μ..

Παρακαλούμε μαζί με την προσφορά να μας υποβάλλετε ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016), φορολογική ενημερότητα καθώς και αντίγραφο ποινικού μητρώου (στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), αφορά στους διαχειριστές, και στις περιπτώσεις ανώνυμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου), προς  απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ Ι. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΡΧΕΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ