ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Δελφών ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες με τίτλο: ‘‘ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ’’ . Για την κάλυψη της δαπάνης των ανωτέρων υπηρεσιών έχει εκδοθεί:

  1. η υπ’ αριθμ. πρωτ.: 2249/14-08-2023 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης – βεβαίωση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. του Δήμου Δελφών για την ύπαρξη του διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ.1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης και
  2. η υπ. Αριθμ.:25/204/14.08.2023 (ΑΔΑ: ΨΝ9Ν46ΜΩΟΑ-93Ι) απόφαση ψήφισης πιστώσεων και διάθεσης πιστώσεων.

Σας επισυνάπτουμε τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές και παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τις ανωτέρω υπηρεσίες  μέχρι την 23η   ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ   2023 και ώρα 10:00 π.μ..

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ε. ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ

ΑΡΧΕΙΑ:

ΚΗΜΔΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΤΕΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ