ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Δελφών ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες με τίτλο: ‘‘ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ‘’ . Για την κάλυψη της δαπάνης των ανωτέρων υπηρεσιών έχει εκδοθεί:

  1. η υπ’ αριθμ. πρωτ.: 1106/19-04-2024 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης – βεβαίωση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. του Δήμου Δελφών για την ύπαρξη του διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ.1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης και
  2. η υπ. Αριθμ.:15/93/23.04.2024 (ΑΔΑ: 9ΨΟ746ΜΩΟΑ-ΩΥΩ) απόφαση ψήφισης πιστώσεων και διάθεσης πιστώσεων.

Σας επισυνάπτουμε τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές και παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τις ανωτέρω υπηρεσίες  μέχρι την 30η  ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2024 και ώρα 10:00 π.μ..

Παρακαλούμε μαζί με την προσφορά να μας υποβάλλετε και βεβαίωση του οικείου Επιμελητηρίου που να έχει εκδοθεί 30 το πολύ εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, από την οποία θα αποδεικνύεται το δικαίωμα του οικονομικού φορέα να εκτελεί τέτοιου είδους εργασίες – υπηρεσίες όπως αυτές που περιγράφονται στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών καθώς και την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος μαζί με το ασφαλιστήριο του.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΜΑΝΑΝΑΣ

ΑΡΧΕΙΑ:

49 Υ ΜΕΛΕΤΗ Συντήρηση πυροσβεστικών κρουνών NEA

ΚΗΜΔΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ