ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Δελφών ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες με τίτλο: ‘‘ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ» . Για την κάλυψη της δαπάνης των ανωτέρων υπηρεσιών έχει εκδοθεί:

  1. η υπ’ αριθμ. πρωτ.: 2306/22-08-2023 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης – βεβαίωση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. του Δήμου Δελφών για την ύπαρξη του διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ.1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης και
  2. η υπ. Αριθμ.:26/206/23.08.2023 (ΑΔΑ: Ψ6ΒΞ46ΜΩΟΑ-7ΔΝ) απόφαση ψήφισης πιστώσεων και διάθεσης πιστώσεων.

Σας επισυνάπτουμε τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές και παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τις ανωτέρω υπηρεσίες  μέχρι την 4Η   Σεπτεμβρίου   2023 και ώρα 10:00 π.μ..

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ε. ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ

ΑΡΧΕΙΑ:

133 Υ _ Μεταφορά νερού σε δεξαμενές ύδρευσης

ΚΗΜΔΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ