ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Δελφών ενδιαφέρεται να αναθέσει τη προμήθεια ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. Για την κάλυψη της δαπάνης των ανωτέρων προμηθειών έχει εκδοθεί:

  1. η υπ’ αριθμ. πρωτ. 2324/04-08-2020 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης – βεβαίωση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. του Δήμου Δελφών για την ύπαρξη του διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ.1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης και
  2. η υπ. Αριθμ..:18/167/06.08.2020 (ΑΔΑ: 6ΤΛ946ΜΩΟΑ-9ΨΜ) απόφαση ψήφισης πιστώσεων και διάθεσης πιστώσεων.

Σας επισυνάπτουμε τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές και παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τις ανωτέρω προμήθειες μέχρι την 14Η    ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 και ώρα 10:00 π.μ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ  Ι. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΡΧΕΙΑ:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ