ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Δελφών ενδιαφέρεται να αναθέσει τις προμήθειες με τίτλο: ‘’ ΑΓΟΡΕΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ’’ . Για την κάλυψη της δαπάνης των ανωτέρων προμηθειών  έχει εκδοθεί:

  1. η υπ’ αριθμ. πρωτ.: 2123/13-07-2021 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης – βεβαίωση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. του Δήμου Δελφών για την ύπαρξη του διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ.1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης και
  2. η υπ. Αριθμ.:22/168/14.07.2021 (ΑΔΑ:ΨΒΞ146ΜΩΟΑ-Φ3Γ) απόφαση ψήφισης πιστώσεων και διάθεσης πιστώσεων.

Σας επισυνάπτουμε τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές και παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τις ανωτέρω προμήθειες μέχρι την 23Η  ΙΟΥΛΙΟΥ  2021 και ώρα 14:00 μ.μ..

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ Ι. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΡΧΕΙΑ:

24.01.08. ΜΕΛΕΤΗ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2021_05.04.2021

ΚΗΜΔΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – ΚΙΤΡΙΚΟ ΟΞΥ