ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Δελφών ενδιαφέρεται να αναθέσει τις προμήθειες  με τίτλο ‘’ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ’’ . Για την κάλυψη της δαπάνης των ανωτέρων προμηθειών έχει εκδοθεί:

  1. η υπ’ αριθμ. πρωτ.: 92/28-02-2024 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης – βεβαίωση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. του Δήμου Δελφών για την ύπαρξη του διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ.1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης και
  2. η υπ. Αριθμ.:9/43/01.03.2024 (ΑΔΑ: 9ΩΠΞ46ΜΩΟΑ-ΚΒΑ) απόφαση ψήφισης πιστώσεων και διάθεσης πιστώσεων.

Σας επισυνάπτουμε τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές και παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τις ανωτέρω προμήθειες  μέχρι την 7η  ΜΑΡΤΊΟΥ  2024 και ώρα 10:00 π.μ..

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΝΑΝΑΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΡΧΕΙΑ:

29 Π _2024 – 26_03_00-ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

ΚΗΜΔΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ