ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ        ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ     Ταχ.Δ/νση: Λ. Καραμανλή  & 4ης Ανωνύμου

Άμφισσα, ΤΚ 33100

Τηλ.: 22650 79197

FAX: 22650 79194

Email: oikon@deyadelphi.gr

 

 

 

 

 

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 

 

ΑΜΦΙΣΣΑ 27/09/2019

  ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:2787
ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Δελφών ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια Αγορές Χημικού Υλικού. Για την κάλυψη της δαπάνης των ανωτέρων προμηθειών έχει εκδοθεί:

  1. η υπ’ αριθμ. πρωτ.: 2732/19-09-2019 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης – βεβαίωση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. του Δήμου Δελφών για την ύπαρξη του διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ.1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης και
  2. η υπ. Αριθμ. 19/174/12-7-2019 (ΑΔΑ:975346ΜΩΟΑ-ΑΧΔ) απόφαση διάθεσης και ψήφισης πιστώσεων.

Σας επισυνάπτουμε τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές και παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τις ανωτέρω προμήθειες μέχρι την 7Η    ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2019 και ώρα 10:30 π.μ..

Παρακαλούμε μαζί με την προσφορά να μας υποβάλλετε ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016), φορολογική ενημερότητα καθώς και αντίγραφο ποινικού μητρώου (στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), αφορά στους διαχειριστές, και στις περιπτώσεις ανώνυμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου), προς  απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ Ι. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΑΡΧΕΙΑ

προσκλ υποβ προσφο αγορεσ χημ υλικου ΟΡΘΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ