ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Δελφών ενδιαφέρεται να αναθέσει την μελέτη με τίτλο: ‘’ ΣΥΝΤΑΞΗ Μ.Π.Ε. ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΕΛ ΔΕΛΦΩΝ – ΧΡΙΣΣΟΥ’’. Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω μελέτης έχει εκδοθεί:

  1. Η υπ΄ αρίθμ. 42/321/31-12-2021 (ΑΔΑ: Ψ7ΡΟ46ΜΩΟΑ-ΓΩΑ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Δελφών με θέμα: «Λήψη Απόφασης για την Ανάθεση της Μελέτης με Τίτλο: «ΣΥΝΤΑΞΗ Μ.Π.Ε. ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΕΛ ΔΕΛΦΩΝ – ΧΡΙΣΣΟΥ».
  2. η υπ’ αριθμ. πρωτ.:  796/15-03-2022 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης – βεβαίωση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. του Δήμου Δελφών για την ύπαρξη του διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ.1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης και
  3. υπ. Αριθμ.: 10/76/16-03-2022 (ΑΔΑ: 69ΙΠ46ΜΩΟΑ-Ρ5Ξ) απόφαση ψήφισης πιστώσεων και διάθεσης πιστώσεων.

Σας επισυνάπτουμε τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές και παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω μελέτη  μέχρι την 11Η  ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2022 και ώρα 10:00 π.μ..

Παρακαλούμε μαζί με την προσφορά να μας υποβάλλετε ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016), φορολογική ενημερότητα καθώς και αντίγραφο ποινικού μητρώου (στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), αφορά στους διαχειριστές, και στις περιπτώσεις ανώνυμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου), προς  απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Επίσης να μας υποβάλλετε, μελετητικό πτυχίο Ά Τάξης στη κατηγορία 27: Περιβαλλοντικές Μελέτες , σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Ά 147).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ Ι. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΡΧΕΙΑ:

1. ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_ΜΠΕ ΕΕΛ ΔΕΛΦΩΝ ΧΡΙΣΣΟΥ

ΚΗΜΔΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΜΠΕ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΕΛ ΔΕΛΦΩΝ – ΧΡΙΣΣΟΥ ΔΕΛΦΩΝ