ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΜΦΙΣΣΑ 08/06/2021

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ   ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:1736
Ταχ.Δ/νση: Λ. Καραμανλή  & 4ης Ανωνύμου ΠΡΟΣ: ΚΑΝΤΖΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Άμφισσα, ΤΚ 33100   ΓΡΑΒΙΑ  ΦΩΚΙΔΑΣ
Τηλ.: 22650 79197   Τ.Κ. 33057
FAX: 22650 79194  
Email: oikon@deyadelphi.gr    

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Δελφών ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες με τίτλο: ‘’ΣΥΝΤΗΡΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ’’ . Για την κάλυψη της δαπάνης των ανωτέρων υπηρεσιών έχει εκδοθεί:

  1. η υπ’ αριθμ. πρωτ.: 1695/01-06-2021 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης – βεβαίωση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. του Δήμου Δελφών για την ύπαρξη του διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ.1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης και
  2. η υπ. Αριθμ.:17/132/01.06.2021 (ΑΔΑ: ΩΝΙΣ46ΜΩΟΑ-ΠΒ9) απόφαση ψήφισης πιστώσεων και διάθεσης πιστώσεων.

Σας επισυνάπτουμε τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές και παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τις ανωτέρω υπηρεσίες μέχρι την 15Η  ΙΟΥΝΙΟΥ  2021 και ώρα 10:00 π.μ..

Παρακαλούμε μαζί με την προσφορά να μας υποβάλλετε ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016),όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/2021 και ισχύει, φορολογική ενημερότητα καθώς και αντίγραφο ποινικού μητρώου (στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), αφορά στους διαχειριστές, και στις περιπτώσεις ανώνυμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου), προς  απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/2021 και ισχύει.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ Ι. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΡΧΕΙΑ:

ΚΗΜΔΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΡΟΥΝΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ Συντήρηση πυροσβεστικών κρουνών