ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Δελφών ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες με τίτλο: ‘’ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ’’ . Για την κάλυψη της δαπάνης των ανωτέρων υπηρεσίες έχει εκδοθεί:

  1. η υπ’ αριθμ. πρωτ.: 3457/16-11-2021 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης – βεβαίωση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. του Δήμου Δελφών για την ύπαρξη του διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ.1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης και
  2. η υπ. Αριθμ.:37/294/17.11.2021 (ΑΔΑ:6Θ0Χ46ΜΩΟΑ-Λ08) απόφαση ψήφισης πιστώσεων και διάθεσης πιστώσεων.

Σας επισυνάπτουμε τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές και παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τις ανωτέρω υπηρεσίες  μέχρι την 6Η  Νοεμβρίου  2021 και ώρα 14:00 μ.μ..

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ Ι. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΡΧΕΙΑ:

16-11-2021 ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΑΡΚΙΔΟΥ

ΚΗΜΔΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΑΡΚΙΔΟΥ