ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (ΑΔΑ: Ω4ΥΩ46ΜΩΟΑ-ΡΤΨ)

ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (ΑΠΟ 01.01.2021)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΕΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ