ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Δελφών αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην προστασία της ιδιωτικότητας και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών/ χρηστών. Επισημαίνεται ότι ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα νοούνται από την οικεία νομοθεσία (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, στο εξής, εν συντομία, Γ.Κ.Π.Δ.) μόνο εκείνες οι πληροφορίες που αφορούν σε ένα προσδιορισμένο ή – επί τη βάσει κάποιων χαρακτηριστικών – προσδιορίσιμο φυσικό πρόσωπο (υποκείμενο των δεδομένων). Πληροφορίες που αφορούν σε νομικ πρόσωπα και ομάδες προσώπων ή πληροφορίες στατιστικού χαρακτήρα, από τις οποίες δεν είναι δυνατή η αναγωγή σε προσδιορισμένο ή προσδιορίσιμο φυσικό πρόσωπο, δεν εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία και εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας. Η παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων είναι απολύτως συμβατή με τον Γ.Κ.Π.Δ. και την ελληνική νομοθεσία.

Η Δ.Ε.Υ.Α. μπορεί να τροποποιήσει την παρούσα πολιτική, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση, ανακοινώνοντας οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση μέσω του παρόντος ιστοτόπου. Για τον λόγο αυτό, συνίσταται να επισκέπτεστε την παρούσα πολιτική, κάθε φορά, που κάνετε χρήση του ιστοτόπου μας. Στους παρακάτω όρους θα βρείτε σημαντικές πληροφορίες όσον αφορά στο είδος, στο σκοπό της χρήσεως των προσωπικών δεδομένων σας, τον χρόνο αποθηκεύσεώς τους, την προστασία τους αλλά και τα δικαιώματα σας, ως υποκείμενα των δεδομένων αυτών. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Δελφών στο dpo[at]deyadelphi[dot]gr. Να σημειώσουμε ότι οποιαδήποτε πληροφορία/ διευκρίνιση σας χορηγηθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν συνιστά αντικατάσταση, υποκατάσταση ή τυχόν τροποποίηση της παρούσης πολιτικής.

Προκειμένου να χρησιμοποιήσετε τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μας, είναι απαραίτητο να διαβάσετε και να αποδεχθείτε με την μέθοδο opt in την παρούσα πολιτική. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με την παρούσα πολιτική, οφείλετε να μην προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια, ή χρήση του διαδικτυακού τόπου, πολύ δε περισσότερο στην χορήγηση προσωπικών δεδομένων.

Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας, οποιαδήποτε πληροφορία από οποιοδήποτε πρόσωπο κάτω των δεκαέξι (16) ετών. Οι υπηρεσίες μας απευθύνονται αποκλειστικά σε ανθρώπους που είναι τουλάχιστον δεκαέξι (16) ετών ή μεγαλύτεροι. Σε περίπτωση που είστε κάτω των δεκαέξι (16) ετών, μην χρησιμοποιείτε ή παρέχετε καμία πληροφορία σε εμάς και μην δίνετε καμία πληροφορία για το πρόσωπό σας σε εμάς, συμπεριλαμβανομένων του ονόματος, της διευθύνσεως, ή στοιχείων επικοινωνίας σας (τηλέφωνο, email, κτλ). Εάν διαπιστώσουμε ότι έχουμε συλλέξει ή λάβει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από ανήλικο κάτω των δεκαέξι (16) ετών, θα τα διαγράψουμε πάραυτα, εκτός αν έχει δοθεί συγκατάθεση γονέα ή κηδεμόνα. Εάν θεωρείτε ότι μπορεί να έχουμε πληροφορίες από ή για ανήλικο κ τω των δεκαέξι (16) ετών, επικοινωνήστε μαζί μας.

Υπεύθυνος φορέας: υπεύθυνη επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Δελφών.

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε:
Κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας δεν είστε υποχρεωμένοι να μας παρέχετε προσωπικές σας πληροφορίες. Οι μοναδικές περιπτώσεις όπου σας ζητούμε προσωπικά σας στοιχεία είναι:

 1. Κατά την συμπλήρωση και υποβολή της ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής βλάβης. Στην περίπτωση αυτή σας ζητούμε τα παρακάτω στοιχεία:
 • Όνομα – επίθετο
 • Αριθμός τηλεφώνου
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Τύπος αιτήματος (βλάβη υδρεύσεως/βλάβη αποχετεύσεως)
 • Περιγραφή βλάβης
 • Πόλη
 • Διεύθυνση
 • Ημέρα και ώρα υποβολής της βλάβης
 1. Κατά την αποστολή από εσάς μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Δ.Ε.Υ.Α., info[at]deyadelphi[dot]gr . Στην περίπτωση αυτή σας ζητούμε τα παρακάτω στοιχεία:
 • Όνομα – επίθετο
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Περιεχόμενο μηνύματος
 • Ημέρα και ώρα αποστολής του μηνύματος

Κατα την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας ενδέχεται να συλλεχθούν αυτομάτως πληροφορίες όπως κάποιος αναγνωριστικό ή/ και η ΙΡ διεύθυνσή (διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου) του υπολογιστή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε τη σχετική πολιτική μας για την χρήση cookies παρακάτω.

Σκοπός και αρχές της συλλογής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: Η Δ.Ε.Υ.Α. συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/ χρηστών αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των σκοπών και λειτουργιών της και ακριβέστερα για την εξυπηρέτηση της επικοινωνίας μαζί σας και την γνωστοποίηση και διαχείριση βλαβών. Η επεξεργασία περιορίζεται στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα και κατάλληλα για την εκπλήρωση των σκοπών και λειτουργιών της Δ.Ε.Υ.Α. Η επεξεργασία υπόκειται στους κανόνες του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και του συναφούς ενωσιακού δικαίου, της ελληνικής νομοθεσίας και των σχετικών διεθνών συνθηκών και συμβάσεων.

Α) Cookies εμπορικής προώθησης (marketing): Τα μάρκετινγκ χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό επισκεπτών σε ιστότοπους. Η πρόθεση τους είναι να εμφανίσουν διαφημίσεις στον μεμονωμένο χρήστη.

Β) Αταξινόμητα cookies: Πρόκειται για cookies που δεν έχουν ακόμα καταχωρηθεί σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες.

 • Διαβίβαση/Κοινοποίηση δεδομένων σε τρίτα μέρη: Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται ενδέχεται να κοινοποιούνται ή διαβιβάζονται σε τρίτους, εφ’ όσον αυτό επιβάλλεται για την εκπλήρωση υποχρεώσεων από το νόμο ή είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών και λειτουργιών του ιστοτόπου, τηρουμένων των εγγυήσεων της οικείας νομοθεσίας. Ενδέχεται να αναθέτουμε σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα την διεκπεραίωση ορισμένων υπηρεσιών και λειτουργιών του ιστοτόπου. Σε αυτά τα πρόσωπα διαβιβάζονται μόνο εκείνα τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των ανατεθειμένων υπηρεσιών και δεσμεύονται έναντι της Δ.Ε.Υ.Α. ως προς την εμπιστευτικότητα και την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.
 • Τα δικαιώματά σας σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων που σας αφορούν: Σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Δεδομένων, έχετε δικαίωμα τόσο κατά την φάση της συλλογής, όσο και μεταγενέστερα να ενημερώνεστε για την τυχούσα επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν, τον σκοπό αυτής καθώς και την κοινοποίηση/διαβίβαση σε τρίτους και την ταυτότητα των τρίτων (δικαίωμα ενημερώσεως και προσβάσεως). Επίσης έχετε δικαίωμα να ζητήσετε την διόρθωση, επικαιροποίηση ή και διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας, που τηρούμε. Έχετε, επίσης, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας και δικαίωμα εναντίωσης, καθώς και δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Ωστόσο, η Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Δελφών είναι πάντα στην διάθεσή σας, προκειμένου να επικοινωνήσετε μαζί μας και να θέσετε οποιονδήποτε προβληματισμό σας αναφορικ με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας. Για την ενημέρωσή σας και την σκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να επικοινωνείτε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων στο info[at]deyadelphi[dot]gr ..
 • Εμπιστευτικότητα και ασφάλεια: Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε στο πλαίσιο της λειτουργίας του ιστοτόπου είναι τα απολύτως απαραίτητα για τους σκοπούς της επικοινωνίας μαζί σας. Είναι απολύτως εμπιστευτικά και τηρούνται μόνο για τις ανάγκες αυτής της επικοινωνίας. Πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα έχουν εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της Δ.Ε.Υ.Α., οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί και γνωρίζουν τις υποχρεώσεις, που επιβάλει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων στην Δ.Ε.Υ.Α. Επιπλέον δε έχουν υποχρέωση τηρήσεως εχεμύθεια, βάσει του κώδικα καταστάσεως δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων, καθώς και των άρθρων δευτέρου και πέμπτου του Ν. 4057/2012. Εάν ο υπάλληλος που εξουσιοδοτείται να έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα είναι υπάλληλος ΙΔΑΧ ή ΙΔΟΧ είναι επίσης εκπαιδευμένος και γνώστης των υποχρεώσεων, που απορρέουν από την νομοθεσία των προσωπικών δεδομένων και επιπλέον η σύμβασή του περιλαμβάνει σχετικό δεσμευτικό όρο για την νόμιμη και ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Επιπλέον, διαθέτουμε επαρκή συστήματα ασφαλείας και λαμβάνουμε όλα τα αναγκαία και κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν παραβίαση της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων (διαρροή, αποκάλυψη, πρόσβαση από μη δικαιούμενα πρόσωπα) από τα συστήματά μας.
 • Τροποποίηση της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων: Η παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ενδέχεται να αλλάξει, όποτε αυτό απαιτείται και πάντοτε σε συμμόρφωση με το εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο. Για το λόγο αυτό, καλείστε αν ά τακτά χρονικά διαστήματα να επισκέπτεστε την παρούσα σελίδα προς ενημέρωσή σας.
 • Επικοινωνία: Για οποιοδήποτε ερώτημα προκύψει αναφορικά με την παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να το γνωστοποιήσετε τους προβληματισμούς σας και τα αιτήματά σας στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων στο info[at]deyadelphi[dot]gr

 

Όροι χρήσης ιστοτόπου

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων: Η επεξεργασία και προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του παρόντος ιστοτόπου υπόκειται στους κανόνες που ορίζει το εθνικό, ενωσιακό και διεθνές δίκαιο για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Δελφών διαθέτει ηλεκτρονική φόρμα υποβολής βλάβης, καθώς και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπου ο χρήστης/επισκέπτης οικειοθελώς μπορεί να παράσχει κάποια προσωπικά του δεδομένα όπως είναι το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο αριθμός τηλεφώνου κ.α. Η Δ.Ε.Υ.Α. συλλέγει μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα για την διαχείριση της βλάβης, που της γνωστοποιείται ηλεκτρονικά, ή την διαχείριση οποιουδήποτε άλλου ζητήματος θέτετε, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και για την περαιτέρω επικοινωνία και εξυπηρέτηση με τον επισκέπτη/χρήστη. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς αυτούς και για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο. Η Δ.Ε.Υ.Α. σε καμία περίπτωση δεν συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που εντάσσονται σε ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων όπως η φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, δεδομένα που αφορούν θρησκευτικές πεποιθήσεις ή πολιτικά φρονήματα κ.α. Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να αναζητήσει περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την επεξεργασία και την προστασία προσωπικών δεδομένων στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του παρόντος ιστοτόπου. Ο επισκέπτης/χρήστης του παρόντος ιστοτόπου έχει την δυνατότητα να επικοινωνήσει με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (Υ.Π.Δ.) της Δ.Ε.Υ.Α. στο info[at]deyadelphi[dot]gr  προκειμένου να ενημερωθεί για την τυχόν τήρηση προσωπικών του στοιχείων και να ασκήσει τα δικαιώματά του (όπως η διόρθωση, η επικαιροποίηση, διαγραφή κ.α).

Πολιτική cookies: Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί τεχνολογίες “cookies”, για να μπορούμε να σας διακρίνουμε από άλλους επισκέπτες και να καταγράφουμε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας με τη χρήση αναγνωριστικών/ή και διευθύνσεων πρωτοκόλλου internet (ΙΡ). Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για να μας βοηθήσουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες, βελτιώνοντας τη σχεδίαση του ιστότοπου, αλλά και των υπηρεσιών μας.
Τα cookies είναι μικρά τμήματα κειμένου, που αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιηγήσεως από έναν ιστότοπο, που επισκέπτεται ο χρήστης. Η χρήση των cookies διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψ η του χρήστη, όπως π.χ. την προτιμώμενη γλώσσα, τις προτιμήσεις σας, όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, τον υπολογισμό του αριθμού των επισκεπτών, ή την διευκόλυνση της υποβολής βλάβης μέσω της ηλεκτρονικής μας φόρμας.
Έχετε τη δυνατότητα να απενεργοποιήσετε τα cookies ή άλλες παρόμοιες τεχνολογίες ανά πάσα στιγμή μέσα από τις επιλογές του προγράμματος περιήγησης, αλλά αν το κ άνετε είναι πιθανό να μην έχετε πρόσβαση σε συγκεκριμένες δυνατότητες και υπηρεσίες που καθιστούν την εμπειρία σας στον ιστότοπο πιο αποδοτική και ευχάριστη.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε στον ιστότοπό μας και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να τα ελέγξετε μπορείτε να αναζητήσετε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του ιστοτόπου, στην ενότητα Πολιτική cookies.

Περιορισμός ευθύνης της Δ.Ε.Υ.Α.: Στόχος του παρόντος ιστοτόπου είναι η βέλτιστη ενημέρωση του επισκέπτη/χρήστη για την λειτουργία και τις υπηρεσίες της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Δελφών. Το επίπεδο ασφαλείας είναι ανάλογο και η Δ.Ε.Υ.Α. καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την πλήρη και τεχνικά απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία του ιστοτόπου. Σε κάθε περίπτωση, η ασφάλεια των δεδομένων στο περιβάλλον της ιστοσελίδας τελεί υπό την επιφύλαξη λόγων που εκφεύγουν της σφαίρας επιρροής της Δ.Ε.Υ.Α., καθώς και λόγων που οφείλονται σε τεχνική ή άλλη αδυναμία του δικτύου, που δεν ελέγχεται από την Δ.Ε.Υ.Α., ή λόγων ανωτέρας βίας ή τυχαίων γεγονότων.

Χρήση ιστοσελίδων τρίτων φορέων: Ο παρών ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους άλλων δικτυακών τόπων. Ο δικτυακός τόπος μας δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων, στους οποίους παραπέμπει μέσω συνδέσμων, υπερκειμενικών συνδέσμων (hyperlinks) ή ηλεκτρονικών διαφημιστικών πινακίδων (63πηθΓ5) και δεν ευθύνεται για αυτά. Ο δικτυακός τόπος μας σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των δικτυακών τόπων και των σελίδων, που παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η Δ.Ε.Υ.Α. δεν εγγυάται και δεν φέρει ευθύνη ως προς το περιεχόμενο και την λειτουργία συνδέσμων που διατίθενται μέσω του παρόντος ιστοτόπου ή στους οποίους αυτός παραπέμπει.

Εφαρμοστέο δίκαιο: Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσεως του παρόντος ιστοτόπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται από το εθνικό, ενωσιακό και διεθνές δίκαιο. Διατάξεις των όρων χρήσεως που τυχόν αντίκεινται με το ως άνω νομικό πλαίσιο, παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν και αφαιρούνται από την ιστότοπο χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων χρήσεως.

Επικοινωνία: Προκειμένου να επικοινωνήσετε για θέματα περιεχομένου του ιστοτόπου ή για συναφή νομικ ά ζητήματα/ αιτήματα παρακαλούμε όπως αποστείλατε ηλεκτρονικό μήνυμα στο  info[at]deyadelphi[dot]gr .