ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Δελφών ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες  με τίτλο: ‘‘ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ – ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ’’ . Για την κάλυψη της δαπάνης των ανωτέρων υπηρεσιών έχει εκδοθεί:

  1. η υπ’ αριθμ. πρωτ.: 639/05-03-2024 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης – βεβαίωση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. του Δήμου Δελφών για την ύπαρξη του διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ.1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης και
  2. η υπ. Αριθμ.:10/47/08.03.2024 (ΑΔΑ: ΨΑ5546ΜΩΟΑ-Μ31) απόφαση ψήφισης πιστώσεων και διάθεσης πιστώσεων.

Σας επισυνάπτουμε τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές και παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τις ανωτέρω υπηρεσίες  μέχρι την 19η  ΜΑΡΤΙΟΥ  2024 και ώρα 10:00 π.μ..

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΝΑΝΑΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΡΧΕΙΑ:

28Υ – 2024ΜΕΛΕΤΗ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

ΚΗΜΔΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ