ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ – Τ.Κ. ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ_26_01_2023

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑ – Τ.Κ. ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ_26_01_2023

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΒΡΥΣΗ – Τ.Κ. ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ_26_01_2023

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟ B.P. – Τ.Κ. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ_26_01_2023