ΑΔΑ: 9Ψ7Π46ΜΩΟΑ-Ζ6Μ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ     

Άμφισσα, 10.03.2020

     Αρ.  Πρωτ.:654                                                                        

Δ/νση: Λ. Καραμανλή & 4ης Ανωνύμου

Τ.Κ.: 33100

Τηλ.: 22650 79197

Φαξ:22650 79194

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Αποκατάσταση ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στα δίκτυα αποχέτευσης (Κωδικός CPV:45232453-2), προϋπολογισμού  42.544,52 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.24.09 κατά ποσό 34.310,16€ και τον Κ.Α. 54.00.28 κατά ποσό 8.234,42€ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020. Το αντικείμενο της εργολαβίας, που θα συσταθεί με σύμβαση, είναι εργασίες αποκατάστασης βλαβών στα δίκτυα αποχέτευσης σύμφωνα με τις υποδείξεις της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Δελφών. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται οι εργασίες επισκευής των διαρροών στα δίκτυα αποχέτευσης, όπως αναλυτικά αναφέρονται στη σχετική τεχνική περιγραφή.

Η παροχή των υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί για διάστημα δέκα (10) μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που ασκούν δραστηριότητα σχετική με υδραυλικές εργασίες, η οποία θα αποδεικνύεται με αντίστοιχη εγγραφή στο οικείο επιμελητήριο ή αντίστοιχη βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή, και τα οποία είναι εγκατεστημένα: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Δελφών που βρίσκεται στην Άμφισσα, στην οδό Λεωφόρος Καραμανλή & 4ης Ανωνύμου, από την τριμελή επιτροπή του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, την Τρίτη 24 Μαρτίου 2020 και από ώρα 10:00 έως ώρα 10:30 (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών).

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα τεσσάρων μηνών, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Η γλώσσα σύνταξης προσφορών είναι η ελληνική.

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.

Ολόκληρη η διακήρυξη μαζί με τα παραρτήματα της υπάρχουν αναρτημένα στη διεύθυνση διαδικτύου www.deyadelphi.gr όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν άμεση και δωρεάν πρόσβαση. Πληροφορίες για το διαγωνισμό δίδονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Δελφών, Ταχυδρ. Διεύθυνση Λεωφόρος Καραμανλή & 4ης Ανωνύμου, ΤΚ 33100 ΑΜΦΙΣΣΑ, αρμόδιος υπάλληλος κ. Μουτσέλης Δαμιανός, τηλ.2265072183.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ.

Προκήρυξη αυτής (περίληψη της Διακήρυξης) τοιχοκολλείται στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Δελφών, αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στην ιστοσελίδα του επιχείρησης https://deyadelphi.gr/ και σε μία ημερήσια εφημερίδα της έδρας της επιχείρησης. Η δαπάνη δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης αυτής βαρύνει τον ανάδοχο.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ Ι. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΡΧΕΙΑ:

Αποκατάσταση ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στα δίκτυα αποχέτευσης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 2020

ΜΕ ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ